Spoločnosť Credit Solution, s.r.o. sa zaoberá komplexnou správou pohľadávok po lehote splatnosti zahŕňajúcou služby: analýza, poradenský servis, mimosúdne inkaso na základe mandátnej zmluvy.Naším hlavným cieľom je zbaviť Vás nutnosti zdĺhavej a nákladnej komunikácie s Vašimi neplatičmi a umožniť Vám tak sústrediť všetky prostriedky na hlavný predmet Vašej obchodnej činnosti.Výhodou takéhoto riešenia je okrem iného aj skutočnosť, že výška našej províznej odmeny, a teda výška Vašich nákladov na vymoženie pohľadávok je závislá výhradne od nami vymoženej sumy.

Úvod

Vážené dámy, vážení páni,

vymožiteľnosť práva na Slovensku stále nedosahuje kvalitu, ktorá by Vás ako veriteľov v dostatočnej miere uspokojovala. Nepochybne sa prakticky denne stretávate so situáciou, keď neuhradenie Vašej pohľadávky dlžníkom znamená pre Vás keď už nie zásadné ekonomické problémy, tak aspoň zdĺhavé súdne a exekučné konania, ktoré spravidla odvádzajú Vašu pozornosť od hlavného predmetu podnikania.

Cieľom našej spoločnosti je ponúknuť Vám služby pri vymáhaní Vašich pohľadávok vo všetkých, právom dovolených a účinných formách, medzi ktoré patria písomné výzvy, telefonický kontakt a priame osobné návštevy dlžných subjektov. Pevne veríme, že Vás naše výsledky presvedčia o výhodách spolupráce s nami.

Výhodou pre Vás bude najmä to, že náklady s tým spojené prevezmeme po vzájomnej dohode výlučne my a naša odmena sa bude odvíjať od našich výsledkov. Metódy a formy vymáhania pohľadávok našou spoločnosťou Vám zabezpečia, že nebudete musieť hradiť vysoké súdne poplatky a súčasne garanciou kvality nášho postupu budú aj spolupracujúce advokátske kancelárie.

S úctou

Vedenie spoločnosti Credit Solution, s. r. o.