Analýza vymožiteľnosti

Je službou zameranou na klientov, ktorí neuvažujú o poverení tretej osoby mimosúdnym inkasom (prípadne súdnym vymáhaním), ako aj pre inkasné podnikateľské subjekty zaujímajúce sa o „outsourcing“ svojich služieb. Služba je svojím charakterom zameraná najmä na pohľadávky fyzických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.

Jadrom analýzy je precízny, metodický a hlavne rýchly zber všetkých dostupných informácií o aktuálnej majetkovej situácii neplatiča, vykonávaný predovšetkým formou osobného kontaktu. Marginálnym a nie neželaným psychologickým efektom takéhoto postupu je častokrát aj následná aktívna snaha neplatiča o urovnanie pohľadávky, prípadne o dosiahnutie dohody s veriteľom.