Mimosúdne inkaso

Úspešné mimosúdne vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti je komplexný proces následných krokov realizovaných primerane dôrazne, pružne a rýchlo.

Práve vstup tretej nezávislej osoby do procesu vymáhania je najdôležitejším faktorom mimosúdneho inkasa, na ktorom stojí väčšia časť jeho efektivity. Zatiaľ čo pre dlžníka znamená angažovanosť inkasnej spoločnosti psychologický efekt neustálej hrozby rýchleho nárastu hodnoty pohľadávky a uplatnenia širokej škály sankčných opatrení, pre veriteľa je príležitosťou umožňujúcou odľahčiť vlastný administratívny systém od nutnosti zaoberať sa niečím iným ako predmetom obchodnej činnosti.

V rámci mimosúdneho inkasa realizujeme najmä nasledovné kroky:


  • osobný kontakt spojený s ohodnotením aktuálneho majetkového stavu dlžníka,
  • telefonická kontrola rozplatených dlžníkov,
  • vypracovanie splátkového kalendára v súlade s požiadavkami veriteľa a s prihliadnutím na reálne možnosti dlžníka,
  • priebežná kontrola dodržiavania termínov splátok.

S ohľadom na skutočnosť, že provízia z vymoženej sumy je naším jediným zdrojom príjmov, ako aj s ohľadom na fakt, že sa zaoberáme výlučne vymáhaním pohľadávok, Vám môžeme s vysokou pravdepodobnosťou zaručiť, že úspešnosť nášho inkasa bude podstatne vyššia v porovnaní s úspešnosťou Vašou.

Spoločnosť Credit Solution, s. r. o. pri poskytovaní uvedených služieb aktívne využíva sieť profesionálne vyškolených inkasných pracovníkov, dislokovaných v rámci jednotlivých regiónov na území celej Slovenskej republiky. V dôsledku tejto územno-správnej dislokácie disponujú všetci inkasní pracovníci veľmi dobrou znalosťou regiónu ako aj vynikajúcimi osobnými kontaktmi na jednotlivé orgány štátnej správy a samosprávy, čo v súčinnosti s ich zvýšenou flexibilitou, v súvislosti s možným osobným dosahom na jednotlivých dlžníkov je dostatočnou zárukou efektivity prevyšujúcej efektivitu akejkoľvek inej formy mimosúdneho inkasa pohľadávok.

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že akýkoľvek kontakt s dlžníkmi je realizovaný v medziach zákona, prevažne pracovníkmi s vysokoškolským vzdelaním a niekoľkoročnými skúsenosťami v praxi.

Maximálny dôraz kladieme na asertívny, ale zdvorilý prístup. Našim prvoradým cieľom je, aby Vaši zákazníci aj naďalej ostali Vašimi zákazníkmi bez toho, aby boli súčasne Vašimi dlžníkmi.